Fundamentals of Care

Regionshospital Nordjylland indgår i et tværinstitutionelt sygeplejefagligt forskningsprogram I samarbejde med fem andre institutioner i Region Nordjylland. Forskningsprogrammet forløber over perioden 2019-2024 og omfatter samarbejde om sygeplejefaglige udviklings- og forskningsprojekter relateret til uddannelse, ledelse og klinisk praksis.

Fundamentals of Care – fra sygeplejefaglig begrebsramme til klinisk forskning 

Forskningsstrategi

Formålet med samarbejdet er, at de involverede institutioner enten lokalt eller i samarbejde bidrager med projekter, der understøtter at sygeplejen til patienten tilrettelægges og praktiseres med henblik på at integrere patientens fysiske, psykosociale og relationelle behov. 

Indsatsområderne er beskrevet i dokumentet Forskningsstrategi – Fundamentals of Care og omfatter:

  • Reflekteret sygepleje under uddannelse og i klinisk praksis
  • Kontinuitet i sygeplejen
  • Evidensbaseret sygeplejepraksis

Sådan er implementeringen af forskningsstrategien organiseret 

Styregruppe og programledelse 

Regionshospital Nordjylland er repræsenteret af plejefaglig direktør Charlotte Fuglesang i en tværinstitutionel styregruppe. Styregruppen har en rådgivende strategisk funktion for programledelsen, der har ansvar for at lede forskningsprogrammet. I programledelsen er Regionshospital Nordjylland repræsenteret af sygeplejefaglig seniorforsker, ph.d. Mona Kyndi Pedersen.

Institutionsgruppen Regionshospital Nordjylland 

På hver af de medvirkende institutioner er der nedsat en institutionsgruppe, der har til opgave at bidrage til programmets udvikling, implementering og evaluering på den enkelte institution. På Regionshospital Nordjylland består Institutionsgruppen af faglige ledere, ressourcepersoner og klinisk personale med opgaver indenfor udvikling, uddannelse, kompetenceudvikling og forskning.

Udviklingsnetværk

På Regionshospital Nordjylland er der etableret et netværk for sygeplejersker og andet klinisk personale, der arbejder med udviklingsopgaver og kompetenceudvikling målrettet egne kollegaer. Formålet med udviklingsnetværket er bl.a. at medvirke til at begrebsrammen Fundamentals of Care relateres til klinisk praksis. Udviklingsnetværket skal være forum, hvor deltagerne oplever at blive klædt på til deres opgaver, og hvor de kan dele erfaringer og hente inspiration hos hinanden.    

Udviklings- og forskningsprojekter i regi af Fundamentals of Care 

I regi af forskningsstrategien er der igangsat både udvikling- og forskningsprojekter. For nærmere oplysninger vedrørende igangværende projekter (link til oversigt over igangværende projekter).  


Yderligere information om programmet

Forskningsprogrammet

Forskningsstrategien for Fundamentals of Care

Yderligere information om begrebsrammen

Den aktuelle version af begrebsrammen Fundamentals of Care

Oversættelse af begrebsrammen Fundamentals of Care Fundamentals of Care igangværende projekter