Region Nordjylland har enkeltstående overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Det viser den faglige gennemgang, som Region Nordjylland har afleveret til Sundhedsstyrelsen. Gennemgangen viser også, at regionen har kapacitetsudfordringer på særligt to områder - lungekræft og kræft i urinvejene - hvilket regionen allerede har handlet på.

Patienter venter ikke systematisk for længe

Den faglige gennemgang er et af initiativerne i Indenrigs- og Sundhedsministerens genopretningsplan for kræftområdet.

Gennemgangen skal afdække eventuelle udfordringer med ventetider og kapacitet på tværs af landets regioner og hospitaler med fokus på overholdelse af patientrettighederne.

I Region Nordjylland viser gennemgangen, at der ikke er tale om, at patienter systematisk venter for længe på at blive behandlet for kræft på grund af manglende kapacitet. Gennemgangen viser, at der er tale om i alt 6 ud af 125 patientforløb, hvor bekendtgørelsen ikke er overholdt. Disse patienter har ventet i 1-5 dage for meget. 

Gennemgangen har også vist, at regionen i enkelte tilfælde kan journalføre bedre, når regionen ikke kan tilbyde behandling inden for tidsfristerne. Det er der nu fulgt op på.

- De seneste måneders fokus på kræftområdet i hele landet har vist, at det har været vigtigt at sætte lup på kræftområdet, for patientrettighederne står ikke til diskussion. Kræft rammer desværre mange familier, og de skal føle sig trygge i behandlingen hos os, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Stor ros til personalet

Det er Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, der har arbejdet med den faglige gennemgang og har dermed fulgt op på kræftpakkedata, data vedr. maksimale ventetider, klage- og erstatningssager og indhentning af ledelsesinformation i perioden fra 1. oktober 2022 til 30. marts 2023.

Samtidig har der været afholdt informationsmøder for ledelser og medarbejdere, der arbejder med kræftområdet, så der er sikkerhed for, at alle er velinformeret og opdateret.

- Der skal lyde en stor ros til vores personale på begge hospitaler, der løbende arbejder med at løse de kapacitetsudfordringer, der opstår. Vi kan se, at de arbejder dedikeret med at hjælpe vores patienter på bedste vis. Kvalitet skal stå over alt andet. Derfor har vi også løbende politisk prioriteret at styrke kræftområdet. Jeg vil også gerne understrege i den sammenhæng, at vi i Region Nordjylland er bedst til kræftpakker, siger Mads Duedahl.

Der er fulgt op på lungekræft og kræft i urinvejene

De to områder, hvor Region Nordjylland er mest udfordret, er inden for lungekræft og kræft i urinvejene, herunder prostatakræft.

Begge områder er blevet fulgt tæt ledelsesmæssigt og politisk. Der er lavet handleplaner og bevilget økonomi til begge områder.

På lungekræftområdet er de samarbejdende specialer bl.a. gået sammen for at drøfte flaskehalse og arbejdsgange og i fællesskab har de fundet konkrete løsninger. Det har gjort, at målopfyldelsen på lungekræft er steget. 

Lungekræft har senest været politisk prioriteret i forbindelse med budgetaftalen for 2023, hvor forligspartierne afsatte 4,8 mio. kr. til området.

Når det gælder kræft i urinvejene, bliver endnu en operationsrobot taget i brug i løbet af 2023, og det forventes, at det vil bidrage positivt til området. Der er samtidig tilført midler til prostatakræft, og der ansættes i 2023 flere speciallæger. 

- Ud over disse initiativer er vi selvfølgelig glade for, at vi nu får tilført ekstra midler fra regeringen til ekstra kapacitet, for der er ingen tvivl om, at der fortsat vil være brug for flere midler for at kunne udvikle kræftområdet, siger Mads Duedahl.

Yderligere baggrund

Region Nordjyllands faglige gennemgang af kræftområdet er tilgængelig her

Billeder: 

Det er muligt at finde billeder fra Region Nordjylland og af regionsrådsformanden her.

Opdateret